Arkatay logga

Företagsinterna kurser

[paketerade och skräddarsydda utbildningar]

Utöver våra aktuella öppna utbildningar, erbjuder vi även vad vi kallar för ”stängda utbildningar” vilka är företagsinterna kurser som riktar sig till organisationer som strävar efter att höja kompetensnivån inom en viss avdelning eller team. 

Arkatay har förmånen att ha fått förtroende som huvudleverantör eller exklusiv leverantör till flera svenska och internationella storbolags företagsakademier och utbildar årligen upp till ett tusental personer. Vi utgår från vårt breda utbud av paketerade utbildningar eller skräddarsyr efter behov – allt från stora utbildningsprogram till mindre föreläsningar. 99% av våra deltagare rekommenderar oss vidare, för att våra kurser är något utöver det vanliga.

Skräddarsydda utbildningar: fördelar och effekter

Högre projektkvalitet

Effekthemtagningen våra kunder upplever av att ha investerat i skräddarsydda program och utbildningar, är inte bara en ökad mängd framgångsrika projekt, utan även en högre projektkvalitet. 

Ekonomiska nyttor

Som en ytterligare bonus av en förhöjd projektkvalitet upplever många även minskade kostnader, effektivare projektgenomföranden samt kortare genomloppstid av sina projekt.

Utspridd kompetens

Skräddarsydda utbildningar kan även bidra till att skapa ett gemensamt språkbruk inom projektorganisationen samt säkerställa en jämn nivå av projektkompetens.

Ta steget mot en spännande framtid! Utforska våra aktuella utbildningar här och låt oss tillsammans forma din resa mot kunskap, framgång och personlig utveckling!

Paketerade utbildningar

[välj bland våra företagsinterna kurser]

Våra stängda, eller företagsinterna, utbildningar erbjuder en spännande möjlighet för företag och organisationer, oavsett storlek. De kan fungera som en drivkraft för att skapa en enhetliga arbetssätt, processer och terminologi som stärker sammanhållningen och effektiviteten i verksamheten. Oavsett om det är ett stort utbildningsprogram eller en skräddarsydd kurs, är utbildningar ett kraftfullt verktyg för tillväxt och utveckling.

Låter detta som något som kan vara av intresse för er organisation? Tveka inte att kontakta oss via kontaktformuläret nedan, så får vi gemensamt vidare diskussionen kring vilken kompetensutvecklingsinsats som hade varit klokast för just er.

Projekt-, program- & portföljledning

Project Management in Practice

Kursen passar både nybörjare och erfarna inom projektledning. Genom interaktivt lärande, praktiska fallstudier och samarbetsdiskussioner lär deltagarna sig att effektivt hantera projekt, förstå nyckelbegrepp och tillämpa verktyg i sina organisationer.

Certifieringskurs i PRINCE2®

Arkatay erbjuder en utbildning inom världens största projektmetodik - PRINCE2®. Genom teoretiska koncept och praktiska övningar får deltagarna god förståelse för PRINCE2-principer, teman och processer, och under utbildningen certifieras deltagarna i både ®Foundation och ®Practitioner.

Förberedande kurs i PMP®

En djupgående utbildning som syftar till att förbereda deltagarna för PMP®-certifieringsexamen. Kursen omfattar väsentliga projektledningskoncept, processer och bästa praxis enligt PMBOK-guiden och ger deltagarna kunskaper och färdigheter för att leda och styra komplexa projekt.

Leadership in projects

Denna kurs lämpar sig för individer som strävar efter att stärka sitt ledarskap samt förbättra sin förmåga att kommunicera och samarbeta. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att vara rustade att navigera genom komplexa organisationsmiljöer med ökad självförtroende och ledarskapsförmåga.

Programme Management in Practice

Kursen inkluderar ämnen som att koordinera projekt, optimera resursanvändning och anpassa program efter organisationens mål. Den utrustar deltagarna med färdigheter för att framgångsrikt planera och genomföra komplexa program.

Portfolio Management in Practice

Kursen fokuserar på att hantera portföljer av projekt och täcker ämnen som prioritering, resursallokering samt övervakning och kontroll av projektutförande. Den ger deltagarna verktyg för att effektivt organisera och leda olika projekt inom en portfölj.

Förändringsledning

Change Management in Practice

Denna kurs introducerar grundläggande teorier inom förändringsledning med tyngdpunkt på ADKAR-modellen. Genom fallstudier och praktiska övningar förbättras deltagarnas förmåga inom förändringsledning, vilket förbereder dem att framgångsrikt navigera genom förändring i professionella miljöer.

Agila metoder och principer

Förberedande kurs - Scrum Master

Denna kurs är utformad för att ge deltagarna en omfattande förståelse för Scrum-ramverket. Genom praktiska övningar och teoretiskt lärande lär de sig effektiva metoder för projektledning och leverans, vilket förbereder dem för att bli certifierade Scrum Masters.

Disciplined Agile Course

Kursen ger deltagarna en djup förståelse för Disciplined Agile (DA)-ramverket, vilket vägleder organisationer som vill införa Agile- och Lean-principer i stor skala. Den omfattar ämnen som Agile-projektledning, Lean- och Agile-leverans, -arkitektur, -design, -testning, -kvalitet samt styrning.

Agile or Not Lecture

Kursen ger deltagarna en ökad förståelse för skillnaderna mellan Agile och traditionell projektledning samt när varje metodik är lämplig. Den erbjuder insikter som underlättar diskussioner om potentialen med agilt arbete för ens eget team.

Simuleringskurser

Tango Business Simulation Course

Kursen erbjuder ett företagssimuleringsspel där deltagarna simulerar ett kunskapsintensivt företag. De tävlar mot fem andra företag om samma kunder och anställda på en föränderlig marknad.

Sustainability in practice – a business simulation

Kursen utforskar hållbarhetens affärsmässiga inverkan och täcker miljö-, social- och ekonomisk hållbarhet samt dess strategiska betydelse. Deltagarna lär sig mäta och rapportera hållbarhetsprestanda genom simuleringar såväl som fallstudier.

Styrgruppsutbildning

Kurs för styrgruppsmedlemmar

Denna kurs ger vägledning för individer som arbetar i projektstyrgrupper. Kursen täcker ämnen som projektstyrning, projektsponsring, projektplanering och kontroll, hantering av intressenter, riskhantering och mätning av projektprestanda.

Verktyg för förbättrade arbetssätt & processer

Kurs i riskhantering

Deltagare i denna kurs får en djup förståelse för riskhanteringsprinciper och metoder, såsom riskidentifiering, bedömning, responsplanering och övervakning, vilket rustar projektledare och styrgrupper för effektiv hantering av projektets risker.

Kurs i intressenthantering

Denna kurs belyser vikten av intressenthantering för projektframgång och erbjuder praktiska verktyg och strategier för att engagera och kommunicera effektivt med intressenter genom hela projektets livscykel.

Kurs i arbetsplannering

Denna kurs utforskar grundläggande principer och avancerade tekniker för schemaläggningshantering, inklusive skapandet av projektplaner, analys av kritiska vägar och effektiv hantering av projektresurser för att optimera projektets tidsram och resursanvändning.

Kurs i Scope Management

Kursen ger en förståelse för omfångshantering inom projektledning och täcker ämnen som att skapa en struktur för arbetsuppdelning (WBS), hantera förändringar i omfånget, omfångsverifiering och -kontroll, samt tekniker för intressenthanterkng.

Kurs i Estimating Skills

Kursen riktar sig till alla som arbetar med estimat - särskilt uppskattningar av projektarbete. Detta inkluderar projektmedlemmar, projektledare och linjechefer. Inga förkunskaper krävs, men deltagarna förväntas ha viss erfarenhet av att estimera projektarbete.

Kontakta oss!

Tveka inte att kontakta oss via kontaktformuläret nedan, så får vi gemensamt vidare diskussionen kring vilken kompetensutvecklingsinsats som hade varit klokast för just er.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!