Öka projektmognad

[ med våra strategiska tjänster ]
Hur mäts projektmognad? Vi vill att alla förändringar, initiativ och projekt ska lyckas. Varje gång. Därför arbetar vi aktivt med att öka mognaden inom ledarskap, förändringsledning och projektledning hos hela organisationen. Att öka organisationens mognad är att rusta organisationen för att kunna genomföra omställningar, förändringar och projekt som alltid är framgångsrika och hållbara. Att kunna hantera den komplexitet som kommer med storskaliga organisationer och initiativ och att sätta detta i system, organisatoriskt, kulturellt och hos individerna.

Ökad mognad i ledarskapet

Vi anser att ledarskapet och utvecklingen av det är ett av de viktigaste instrumenten för att realisera ett samhälle och organisationer som är bättre än det vi har idag. Det är genom modet vi vågar innovation och utveckling, men modet ger oss också kraft att ifrågasätta inarbetade sanningar om de inte ger det resultat vi vill ha. I det sammanhanget behöver vi agera pragmatiskt och förutsättningslöst. Ärlighet och transparens är att ta ansvar för det arbete vi gör tillsammans och för resultatet vi skapar. Precis som det är, med sina styrkor och svagheter. Inkludering är för oss en större fråga som inbegriper, men inte är begränsad till, mångfald. Det innebär att inkludera den kollektiva intelligens som behövs för att beslut ska bli de bästa tänkbara, att inte låta hierarkier och organisatoriska gränser stoppa oss från att ta med kunskap som hjälper oss att göra kloka vägval.

 

Vad kännetecknar en projektmogen organisation?

Många organisationer har några medarbetare med mycket hög kompetens inom projekt och vissa arbetssätt inom området som fungerar riktigt bra, i alla fall i delar av organisationen. I en projektmogen organisation är istället kompetensen väl utspridd och lägstanivån är hög, alla är väl rustade för sina roller inom projekten oavsett om man är projektledare eller styrgruppsledamot. Arbetssätten är ändamålsenliga och satta i system och går därför igen i alla projekt och organisationsdelar. Dessutom är ständigt lärande och kontinuerlig utveckling en del av vardagen, vilket gör att man hela tiden blir bättre och även kan anpassa sig till nya förutsättningar.

Det handlar om kultur, systematik och kontinuitet – att arbeta på ett klokt och ändamålsenligt sätt, utan att slösa med vare sig ekonomiska, fysiska eller mänskliga resurser. På ett sätt där både organisationen och medarbetarna mår bra. Vi tittar tillsammans med våra kunder på hur kulturen ser ut och hur organisationen behärskar arbetssätt, metoder, processer och verktyg, pekar ut vilka förbättringar som är värdefulla att genomföra och är stödjande i förändringen.

I begreppet inkluderas ofta även program- och portföljarbetet i organisationen. Dessa aspekter blir mer relevanta ju större och mer projektintensiv organisationen är. Ibland kan de största vinsterna finnas här, t.ex. genom att bli duktig på att välja rätt projekt att starta, att veta hur många projekt man mäktar med parallellt och att kontinuerligt utmana och utvärdera affärsvärdet av pågående projekt för att kunna göra kloka prioriteringar.

 

 

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi arbetar med öka projektmognaden i företag? Kontakta oss gärna vi kontaktformuläret nedan, så berättar vi mer.