Många organisationer har problem med att följa upp projekten när de avslutats. En anledning är att man inte riktigt vet hur man ska bedöma dem. Ofta stämmer man bara av tid och budget, om ens det. Men hur borde man följa upp projekten, och vad räknas som ett lyckat projekt?

 

Den klassiska synen på lyckade projekt är att de ska leverera den önskade omfattningen på rätt tid och kostnad, med rätt kvalitet. Den här synen bygger dock på den klassiska bilden av projekt som en form av fastprisåtaganden, även i de fall de levereras internt. I modern tid har denna syn luckrats upp, så att större hänsyn tas till andra parametrar, som t.ex. kunders eller andra intressenters nöjdhet. Parallellt med denna utveckling har agila projekt fått större utrymme, och därmed också påverkat synen på vad ett lyckat projekt är, eftersom projektets omfattning plötsligt blivit förhandlingsbar.

En ökning av nyttofokus har gjort att projekt som inte ger någon synbar nytta inte heller längre klassas som framgångar, och vice versa. Även risk och externa faktorer tar man hänsyn till i större utsräckning än tidigare, så att man kan prioritera ned projekt på portföljnivå utan att det nedprioriterade projektet plötsligt räknas som ett misslyckande.

De här förändringarna i synen på vad ett lyckat projekt är gör det ännu svårare än förut att följa upp dem när de levererat, så hur kan man göra? Min första rekommendation är att skilja på uppföljningen av projektet och projektledningen. En projektledare kan ha gjort ett strålande jobb med ett projekt som trots det inte levererat. En annan kan ha levererat ett lyckat projekt, trots undermålig ledning. Detta behöver synliggöras. Ett sätt är att mäta projekten på mer ”hårda” faktorer som uppfyllnad av projektmål, tid, kostnad, kvalitet, etc., medan projektledningen kan bedömas på mjukare fakorer, som intressenters nöjdhet, teamens stress, och 360-utvärdering av projektledaren. Använd inte uppföljningen som ett sätt att försöka lägga skulden på individer utan som ett tillfälle att lära och utveckla framtida projekt. Då kan projekt lyckas på det sätt man vill att de ska lyckas, över tid, med nöjda medarbetare.