Johanna Fransson

Email: johanna@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 709-34 40 52

Konsultprofil

Om Johanna

Med starkt fokus, ett smittande engagemang och stort intresse för kommunikation och förändringsledning leder Johanna projekt och program inom organisationsutveckling och digitalisering. Johanna är en lugn, pålitlig och välstrukturerad projektledare som driver andra mot leverans samtidigt som hon själv behärskar både operativt djup och strategisk bredd i sitt arbete. Som god pedagog, workshopledare och föreläsare har hon lätt att engagera andra i arbetet mot en gemensam vision eller målbild. Hon är öppen och innovativ i metodval inom ramen för uppdraget och rutinerad i att sammanfoga olika viljor och perspektiv till en fungerande och tydlig lösning.

Utvalda projekt & uppdrag

Processledare & Utbildare, Urval av uppdrag

 Med lång erfarenhet av processledning håller Johanna möten, utbildningar och workshops med deltagaraktiva metoder. Det kan till exempel handla om målformulering, strategiutveckling, kartläggning och förbättring av arbetssätt, idégenerering och prioritering eller utvärdering. Exempel på uppdrag har handlat om projekt- och ledarskapsutbildningar för ÅF och Trelleborg AB, Innovation Day för Baxter, Opportunity management workshops för Tetra Pak, samverkansworkshops för Kommunförbundet Skåne, Cayenne-facilitering för Region Östergötland, erfarenhetsöverföring för Riksarkivet och personaldagar för den ideella organisationen Mentor.

 

Projektledning - Skånetrafiken
 

2018

Projektledning och processfacilitering för ett förstudieprojekt med det långsiktiga målet att etablera ett organisationsövergripade arbetssätt för planering av utvecklingsarbete, som inkluderar process, informationsmodell samt ett systemstöd för hantering och visualisering.

 

Rådgivning och processfacilitering - Bergkvarabuss AB

 

2018

Processfacilitering, workshopledning och rådgivning vid dokumentation av interna processer och arbetssätt.

 

Programledning, Förändringsledning och tillämpning av arbetssätt - Nobina Sverige
 

2016 – 2018

För Nobina har Johanna arbetat med ett nationellt övergripande förändringsprogram som syftar till att öka

  • tillämpningen av bolagets föreskrivna processer och arbetssätt
  • samarbetet mellan lokala och centrala funktioner
  • förmågan att leda i förändring.

Tillsammans med olika funktioner i organisationen och lokala ledningsgrupper för trafikområden genomförs nulägesanalyser, utvalda förändringsprojekt, workshops, utbildningar och coachning – allt för att göra hela organisationen ännu bättre rustad för att effektivt leda och styra verksamheten genom förändring och förbättring.

 

Projektledning, Nytt verksamhetssystem - Miljöförvaltningen Malmö stad
 

2017 – 2018

Projektledningsstöd i upphandling enligt LOU och införande av ett nytt verksamhetssystem för alla medarbetare. Uppdraget omfattar förberedelser och planering av projektet, intressentdialog med interna och externa parter, att etablera roller och effektiva arbetssätt för förvaltningens projektteam samt att leda projektet i ett inledningsskede.

 

Kursledare, Kartläggning och dokumentation av processer - Newton Yrkeshögskola
 

2016

Kursutveckling, genomförande, handledning och examinering i en delkurs inom Newtons utbildning för kravanalytiker, om 15 YH-poäng. Kursen lär deltagarna att förstå, dokumentera, analysera och utveckla processer för att kunna bedriva verksamhetsutveckling samt skapa underlag för kravställning på IT-stöd.

Projektledning, Projektmetodik och rollbeskrivningar - Sedermera Fondkommission
2016

Rådgivning vid utveckling och implementation av projektmetodik för börsnotering av bolag samt kartläggning och beskrivning av samtliga bolagsroller.

Service delivery manager & förstudieledare - Stadskontoret Malmö stad
2014 – 2015

Johanna var ansvarig för tjänsteområdet Information & e-tjänster med uppdraget att utveckla och förvalta Malmö stads interna och externa webb, e-tjänster och business intelligence. I uppdraget ingick teamledning, verksamhetsmodellering och strategisk verksamhetsutveckling, tjänstedesign, en större bemanningsutredning och rekrytering av linjeresurser samt upphandling av ramavtal. Parallellt var Johanna ledare för två förstudier inom ramen för det kommunövergripande strategiprojektet Det digitala Malmö som syftar till att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter för att leverera god samhällsservice och som berör samtliga kommunala verksamheter.

Programledare, Dokument- och ärendehantering - Stadskontoret Malmö stad
2009 – 2014

Johanna var ansvarig för utformning och programledning av ett strategiskt viktigt förändringsprogram för Malmö stads ärendeberednings- och beslutsprocesser. Projektet utvecklade och införde en digitaliserad ärende- och beslutsprocess för hela kommunen, omfattande 30 delprojekt som berörde 21 000 medarbetare och 700 förtroendevalda, fördelade på 18 nämnder och förvaltningar.

I projektet utvecklades en införandemetod med mallbibliotek och workshopkoncept för nuläges- och mognadsanalys, kravanalys, projektdesign och -styrning av implementering av såväl processer som IT-stöd och etablering av förvaltningsorganisation. Lokala projektteam koordinerades genom tre genomförandefaser under fyra år.

Programmet har drivits med transparens, hållbarhet och lärande som ledord och varit högprofilerat i organisationen. Efter genomförande har det även väckt intresse nationellt för sitt kommunikations- och metodutvecklingsarbete, vilket resulterat i ett flertal mindre uppdrag som rådgivare, föreläsare och inspiratör.

Certifikat

2018Change Management Practitioner, PROSCI
2017Cayenne Instructor, Celemi
2016PRINCE2 Practitioner, Axelos
2016 Project management practitioner (PMP), PMI

Utbildning

2003Projektledning, Malmö högskola
2000-2003Kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö högskola