Arkatay logga

Emma Fredriksson

[projektledningskonsult, managing partner]

Emma är certifierad projektledare (PRINCE2), förändringsledare (PROSCI ADKAR) och utbildare med lång bakgrund inom bl.a. kommunikation och ledarskap. Emma är dessutom coach och facilitator inom självstyrande ramverk (HOLACRACY) för organisationer utan traditionella hierarkier. Konsultåtaganden kombineras för Emma med rollen som en av två Managing Partners, med fokus på operativ styrning. 

Emma är en mångfacetterad metodspecialist och behärskar såväl teknisk produktutveckling och projektledning som komplex processfacilitering, organisationsutveckling och förändringsledning. Med metodisk bredd och djup förståelse för såväl strukturer som människor, hittar och anpassar hon rätt verktyg och metod för varje enskilt behov, ofta med syfte att ta tillvara på kollektiv intelligens, medskapande och inkludering. Därtill har hon mångårig erfarenhet som workshopledare och utbildare inom projektledning, grupputveckling, ledarskap och kommunikation. De som känner Emma säger att hon är positiv och öppen och att hon har en styrka när det gäller att skapa goda relationer, starka team och hållbara resultat, alltid med fokus på både mål och människa, oavsett vilken miljö hon verkar i.

Utvalda projekt & uppdrag

2023-2024

Design och facilitering av en process för långsiktig ledarskapsutvecklings knuten till en ledningsgrupp, deras syfte, uppdrag, ledarskap, personligheter, samarbetsytor samt med verktyg inom kommunikation, Active Listening, konflikthantering, coaching, feedback och grupputveckling. 

2023

Design och facilitering av en process med syfte att ta fram en företagsövergripande strategi på fem års sikt. Uppdraget omfattade VD, ledningsgrupp samt ett femtontal chefer från olika delar av Europa och genomfördes genom såväl on site workshopar som digitala övningar. 

2022

Ledare av förändringsarbete inom RDI, kopplat till långsiktig utvecklingsplan med mål att skapa rätt förutsättningar att fortsätta vara framgångsrika.

2021 

Utvärdering och analys av tre projekt i enlighet med projektmodell och best practice samt skräddarsytt, individuellt behovsstyrt stöd. Stödet kan vara riktat mot projektledrae, styrgrupp eller projektgrupp samt vara såväl rådgivande som operativt för att öka projektmognad och förändringsmognad.

2021

Facilitering av strategiprocess för ledningsgrupp samt implementering och stöd i förändringsledning kopplat till såväl ledare som medarbetare. 

2021

Utvärdering och analys av ett flertal projekt i enlighet med projektmodell och best practice samt skräddarsytt, individuellt behovsstyrt stöd. Stödet kan vara riktat mot projektledrae, styrgrupp eller projektgrupp samt vara såväl rådgivande som operativt för att öka projektmognad och förändringsmognad.

2021

Facilitering av strategiprocess för ledningsgrupp samt planering, implementering och förändringsledning kopplat till såväl ledare som medarbetare.

2020  

Tudelat uppdrag med två tekniska projekt, båda i stor internationell koncern men med olika förutsättningar, förväntningar, storlek på team och budget. Fokus i båda fallen ligger på att upprätta struktur och metod enligt best practice, samt exekvering och framdrift för framgång. 

2020  

Intressentintervjuer, transformationskarta och förändringsledning i samband med organisationsförändring. 

2019 – 2020 

Utbildning och workshopledning av ett tjugotal grupper, ca 200 personer, inom grupputveckling, effektiva team och effektivt teammedlemskap.

2019   

Emma genomförde en förstudie i samband med ett utvecklingsprojekt för webb och digitala plattformar. I förstudien använde Emma såväl kvalitativ som kvantitativ metod, viktningsmetodik, kommunikationsmetodik och principer för omvärldsanalys. Förstudien gav beslutsunderlag och rekommendationer kring vidare utveckling och vägval förknippat med projektet.

2018 

Projektgruppsstöd och övningsledning på tema Intressentanalys, Riskanalys, Kommunikationsplan och Work Breakdown Structure. Övningarna gav projektgruppen ökad förståelse för projektmetodik samt större kunskaper kopplat till risk, intressenter, kommunikation och WBS i fortsatt projektarbete.

2017 – 2018 

Emma ansvarade för förändringsledning och förändringskommunikation samt coaching och utbildning av ett tiotal chefer i kommunikativt ledarskap i samband med hemtagning av tidigare outsourcad verksamhet, nyrekryteringar, organisationsförändringar och verksamhetsflytt.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kurser, ett urval

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!