Arkatay logga

Lars Guttorp

[projektledningskonsult]

Lars är en certifierad förändringsledare, ledare och projektledare som är övertygad om att extraordinära resultat börjar med motiverade och inspirerade individer. Genom att sätta människorna i fokus, arbeta systematiskt och kombinera god praxis med kreativitet är hans ambition att skapa hållbar framgång i samtliga åtaganden där han kan påverka utkomsten.

Tidigare anställningar inkluderar bl.a Capgemini och Malmö Stad.

Utvalda projekt & uppdrag

2018 – pågående

I upplägg skräddarsydda för varje kund och deras förutsättningar har Lars utvecklat arbetssätten för organisationernas styrgrupper samt kompetensutvecklat och rustat individerna som arbetar i styrgrupper för sina respektive roller. Med utgångspunkt i global god praxis har leveranserna haft som mål att stärka bl.a. förmågan till effektivt beslutsfattande, nyttohemtagning, linjering med överliggande strategier och grundläggande portföljstyrning. Deltagare har normalt varit koncern- eller bolagsledning samt första och andra nivåns operativa chefer. 

2015 – 2018

Lars designade och ledde tillsammans med två kollegor ett 2,5 årigt program vars mål har varit att öka tillämpningsgraden av föreskriven verksamhetsstyrning samt öka förmågan till Förändringsledning i hela organisationen. Detta genom att skapa strukturer, förmågor, vanor och samarbetsplattformar för hela Nobina Sverige. Kundorganisationen är den svenska delen av nordens största operatör inom kollektivtrafik och har c:a 4.500 anställda. C:a 400 av dessa var direkt involverade i programmet.

Arbetet bedrevs direkt mot bolagets centrala ledningsgrupp samt ledningsgrupper och medarbetare i de 17 dotterbolagen. I varje fas har arbetet bedrivits på ett sätt som genererar konkreta utkomster på kort sikt, kombinerat med att bygga förmågor till förändringsledning i respektive organisationsdel. Parallellt med detta har ett strukturkapital för förändringsledning i organisationen byggts upp och kontinuerligt utökats och förbättrats. Metodiken baserades primärt på Prosci Change Management, ADKAR och Kurt Lewins trestegsmodell.

Majoriteten av dotterbolagen hade vid programmets avslut nått den eftersträvade nivån av tillämpningsgrad. Deras ledningsgrupper hade också enligt självskattning och ledningens bedömning fått förmågan att planera och leda framgångsrik förändring i organisationen. Ett skräddarsytt tillvägagångssätt för Förändringsledning, baserat på evidensbaserad god praxis har etablerats och överlämnat till ny enhet som rustats för fortsatt tillämpning och utveckling av arbetssätten inkl. kompetensutveckling av nya medarbetare.

2013 – 2015

Lars designade och ledde ett 2,5 årigt projekt vars mål har var att kraftigt förbättra hur arbetet med underhåll av koncernens fordonsflotta, värd c:a 4 miljarder kronor, genomfördes. Detta genom att rusta koncernens 4 underhållsdirektörer och c:a 30 verkstadschefer för att bedriva ett kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete. Kundorganisationen är nordens största operatör inom kollektivtrafik med c:a 8.000 anställda.

Arbetet bedrevs genom att etablera förmågor till förändringsledning i respektive organisationsdel. Parallellt med detta gjordes ett systematiskt arbete för att analyser och förbättra samtliga delar av underhållsarbetet.

Vid avslut av projektet tillämpades de nya, förbättrade arbetssätten för fordonsunderhåll till över 95 % i hela koncernen, jämfört med c:a 45 % vid projektets början. En tydlig korrelation mellan ökad tillämpningsgrad och sänkta underhållskostnaderna kunde ses. Samtliga delar av koncernens underhållsorganisation (totalt c:a 500 individer) hade blivit rustade för att fortsätta tillämpningen och utveckla arbetssätten.

2012

Lars planerade och ledde ett tranformationsprojekt som syftade till att ta Scalados hela IT-organisation och IT-miljö från att vara underdimensionerad och reaktiv till att bli skalbar och stabil. Projektet spände över 5 länder på 3 kontinenter och satte bl.a. på plats IT-organisation, förvaltningsmodell och ärendehantering samt kravställde och införde den nya IT-miljön globalt. I projektets slutskede förvärvades bolaget av Nokia, Lars ledde då integrationen mellan bolagens IT-organisationer.

Hela transformationen av IT-miljön samt integrationen med Nokia skedde utan produktionsbortfall. I breda uppföljningsenkäter betygsatte de påverkade genomförandet av förändringen med i snitt 4,7 av 5. Nokia angav den välfungerande IT-organisationen som ett tungt vägande skäl till uppköpsbeslutet i sin due dilligence.

2012

Ett projekt som under stor tidspress hanterar samtliga IT-relaterade aktiviteter kopplade till Nokias uppköp av Scalados utvecklingsverksamhet. Projektet rapporterar direkt till Scalados ledningsgrupp samt till Nokias Head of Merger & Acquisition Integrations. Lars valdes för åtagandet av båda sidor efter sitt tidigare arbete för Scalado samt sitt deltagande i due dilligence processen. Enligt Scalados CFO till stor del för ”sin förmåga att skapa tydlighet och klara riktlinjer i en kaosartad situation”.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!