Arkatay logga

Johanna Fransson

[projektledningskonsult, utbildare]

Med starkt fokus, ett smittande engagemang och stort intresse för kommunikation och förändringsledning leder Johanna projekt och program inom organisationsutveckling och digitalisering. Johanna är en lugn, pålitlig och välstrukturerad projektledare som driver andra mot leverans samtidigt som hon själv behärskar både operativt djup och strategisk bredd i sitt arbete. Som god pedagog, workshopledare och föreläsare har hon lätt att engagera andra i arbetet mot en gemensam vision eller målbild. Hon är öppen och innovativ i metodval inom ramen för uppdraget och rutinerad i att sammanfoga olika viljor och perspektiv till en fungerande och tydlig lösning.

Utvalda projekt & uppdrag

Med lång erfarenhet av processledning håller Johanna möten, utbildningar och workshops med deltagaraktiva metoder. Det kan till exempel handla om målformulering, strategiutveckling, kartläggning och förbättring av arbetssätt, idégenerering och prioritering eller utvärdering. Exempel på uppdrag har handlat om projekt- och ledarskapsutbildningar för ÅF och Trelleborg AB, Innovation Day för Baxter, Opportunity management workshops för Tetra Pak, samverkansworkshops för Kommunförbundet Skåne, Cayenne-facilitering för Region Östergötland, erfarenhetsöverföring för Riksarkivet och personaldagar för den ideella organisationen Mentor.

2018

Projektledning och processfacilitering för ett förstudieprojekt med det långsiktiga målet att etablera ett organisationsövergripade arbetssätt för planering av utvecklingsarbete, som inkluderar process, informationsmodell samt ett systemstöd för hantering och visualisering.

2018

Processfacilitering, workshopledning och rådgivning vid dokumentation av interna processer och arbetssätt.

2016 – 2018

För Nobina har Johanna arbetat med ett nationellt övergripande förändringsprogram som syftar till att öka

  • tillämpningen av bolagets föreskrivna processer och arbetssätt
  • samarbetet mellan lokala och centrala funktioner
  • förmågan att leda i förändring.

Tillsammans med olika funktioner i organisationen och lokala ledningsgrupper för trafikområden genomförs nulägesanalyser, utvalda förändringsprojekt, workshops, utbildningar och coachning – allt för att göra hela organisationen ännu bättre rustad för att effektivt leda och styra verksamheten genom förändring och förbättring.

2017 – 2018

Projektledningsstöd i upphandling enligt LOU och införande av ett nytt verksamhetssystem för alla medarbetare. Uppdraget omfattar förberedelser och planering av projektet, intressentdialog med interna och externa parter, att etablera roller och effektiva arbetssätt för förvaltningens projektteam samt att leda projektet i ett inledningsskede.

2016

Kursutveckling, genomförande, handledning och examinering i en delkurs inom Newtons utbildning för kravanalytiker, om 15 YH-poäng. Kursen lär deltagarna att förstå, dokumentera, analysera och utveckla processer för att kunna bedriva verksamhetsutveckling samt skapa underlag för kravställning på IT-stöd.

2016

Rådgivning vid utveckling och implementation av projektmetodik för börsnotering av bolag samt kartläggning och beskrivning av samtliga bolagsroller.

2014 – 2015

Johanna var ansvarig för tjänsteområdet Information & e-tjänster med uppdraget att utveckla och förvalta Malmö stads interna och externa webb, e-tjänster och business intelligence. I uppdraget ingick teamledning, verksamhetsmodellering och strategisk verksamhetsutveckling, tjänstedesign, en större bemanningsutredning och rekrytering av linjeresurser samt upphandling av ramavtal. Parallellt var Johanna ledare för två förstudier inom ramen för det kommunövergripande strategiprojektet Det digitala Malmö som syftar till att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter för att leverera god samhällsservice och som berör samtliga kommunala verksamheter.

2009 – 2014

Johanna var ansvarig för utformning och programledning av ett strategiskt viktigt förändringsprogram för Malmö stads ärendeberednings- och beslutsprocesser. Projektet utvecklade och införde en digitaliserad ärende- och beslutsprocess för hela kommunen, omfattande 30 delprojekt som berörde 21 000 medarbetare och 700 förtroendevalda, fördelade på 18 nämnder och förvaltningar.

I projektet utvecklades en införandemetod med mallbibliotek och workshopkoncept för nuläges- och mognadsanalys, kravanalys, projektdesign och -styrning av implementering av såväl processer som IT-stöd och etablering av förvaltningsorganisation. Lokala projektteam koordinerades genom tre genomförandefaser under fyra år.

Programmet har drivits med transparens, hållbarhet och lärande som ledord och varit högprofilerat i organisationen. Efter genomförande har det även väckt intresse nationellt för sitt kommunikations- och metodutvecklingsarbete, vilket resulterat i ett flertal mindre uppdrag som rådgivare, föreläsare och inspiratör.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!