Arkatay logga

Håkan Borgstrand

[projektledningskonsult]

Håkan är en senior konsult med mångårig och internationell erfarenhet av ledarskap, portföljstyrning och förändringsarbete, både från mindre tillväxtföretag och stora globala bolag.

Han är driven, strukturerad och professionell med ett långsiktigt förhållningssätt och besitter ett stort affärsmannaskap med mål att skapa en hållbar affär och ett attraktivt erbjudande för alla parter. Håkan har lång erfarenhet av processarbete genom hela värdekedjan med huvudmål att skapa tillväxt och lönsamhet. Vidare är han väl insatt i avtal och upphandlingar.

Håkan har goda kunskaper inom affärsplanering, bolagsrapportering, analys & nyckeltal, controlling, ekonomi- och budgetprocesser. Han har även lång erfarenhet av projektledning för strategiska program, IT, telekom, samt projekt av taktisk natur och är en omtyckt coach och ledare.

Utvalda projekt & uppdrag

2021-pågående 

Målet med projektet och rollen är att kommersialisera ett ekosystem av produkter som solceller, batterier, ladd stolpar, styrenheter för att skapa möjlighet till effektreducering av el i fastigheter samt möjliggöra frekvensreglering genom handel av överskottsenergi mellan kund, energibolag, handelsplattform och kraftnätsbolag. Kommersialiseringen av olika energistyrningslösningar skall både optimera energianvändning hos befintliga kunder, reducera investeringar samt skapa intäkter i nya marknader.

Projektet innebär att leda ett team av experter inom SLL sol, laddning och lagring, el, BI analys, IT system och arkitektur, fastighetslösningar, kontrakt samt affär och prismodellering. För att möjliggöra kommersialisering av ett ekosystem för effektreducering och frekvensreglering innefattar rollen även att leda team i Öresundskraft AB teknologiintressebolag; Power2U för styrning av el och Modity handelsplattform för försäljning av el. Projektrollen innebär enligt projektmodell planering och uppföljning av aktiviteter och resurser. 

2020

Uppdraget bestod av i ett första projektsteg genomföra en förstudie i syfte att skapa lönsamhet i ett av Ecophon Ceilings viktigaste produkt segment SOLO akustikplattor och bafflar med befintlig produktion i DK. Förstudien omfattade intervjuer och presentationer till ledningsgrupp, möten med externa leverantörer och intressenter, produktions-och teknologianalyser, produktkostnadsanalyser, projektkostnadsanalys med lönsamhetskalkyler, SWOT-analys och risk analyser av de olika alternativen.

I förstudien rekommenderades ett övergripande Program med fyra olika delprojekt för implementering av köpt teknologi, egenutveckling av strategisk produktionsteknologi, produktegenskapsförbättringar via R&D samt flytt av delar av Solo och Bafflar produktion från DK till ny utbyggnad av produktionsanläggning i Sverige. I förstudien skapades en total detaljerad tidsplan med grindar av de fyra olika delprojekten i Programmet under kommande fyra år. Parallellt med förstudien har rollen också innefattat att coacha samt leda delar av teknologiteamet för prioritering av arbetsuppgifter och utveckling samt att implementera ett pilotprojekt kritiskt för fortsatta programmet. 

2019- 2020

Håkan utförde ett IT-projekt som innebar en förändring från outsourcad leverantörsösning till implementering av inhouselösning för redovisning- och lönesystem. Det innebar även att sätta upp ett shared servicecenter för att uppnå ökad service, kvalitet och lönsamhet hos Specsavers AB och deras franchise butikspartners. Resultatet av projektet gav besparing på 9,6 MSEK över 3 år. Projektet omfattade 65 butiker i Sverige med totalt 750 medarbetare. I uppdraget ingick att skapa projektmandat, säkra budget på 11 MSEK och bygga finansiellt case med riskanalys. I implementeringen följdes och drevs en “Waterfall and Scrum” projektplanering och ledning av ett team på ca 20 personer från IT och affärsorganisationen.

Håkans ansvar var att leda avtalsförhandlingar med underleverantörer för molntjänster, hosting, licenser, GDPR, system och integrationer, driva implementering enligt kravspecifikation, följa upp med dokumentation av integrationer, genomföra funktions- och integrationstester samt UAT. Komplexa frågeställningar för system av tids-, rapporterings- och lönesystem var del av scopet. Projektet och organisationen var av komplex matrisstruktur med ledning att avrapportera till Sverige, Danmark och UK. Projektet var lyckat och levererades på tid med förväntat finansiellt utfall och kvalitet. Kunden var mycket nöjd.

2016-2017 

Portföljprojekt i samarbete med Volvo Group Venture Capital som innehöll analys av externa bolag som levererar och utvecklar SAAS (software as a servicelösning). Venture Capital är hel- och delägare av mindre bolag som stärker Volvo Gruppens produktportfölj. Projektet innehöll bolagsanalyser, marknadsanalys, finansiell analys, behovsanalys och konkurrent analys mot övergripande PESTEL analys. I projektet ingick medlemmar från Volvo Venture Capital, Volvo Operations och Volvo Technology.

2012-2017 

Huvuduppdraget i detta förändringsprojekt var att skapa portföljstyrning, reducera investeringskostnader för Capex med ca. 3 BSEK, FoU med ca. 5 BSEK samt IT med ca. 0,5 BSEK per år samt maximera avkastningen på budgeterat 15BSEK per år i projektinvesteringar och underhållsportfölj. Portföljstyrningen av projekt och investeringar skulle leda till bättre kassaflöde och ökad rörelsemarginal på varumärkena Volvo, Renault, Mack och UD Trucks.

Projektet innefattade att skapa en tydlig governancestruktur där industri- och projektinitiativ, tillsammans med kapacitets, rationaliserings och underhållsbehov kunde balanseras under 1-8 år. Andra delen var att utveckla en elektronisk IT-plattform där nyckelpersoner enligt auktorisationsnivåer kunde skapa, bearbeta och godkänna caseunderlag i olika faser och grindar. Case i portföljer innehållande investerings- och projektkostnader samt omkostnader länkades till rapporteringsverktyg för månads- och kvartalsrapportering. Tredje delen i projektet var att skapa ett prioriteringsverktyg online för att säkerställa att initiativ prioriterades i tre nyckelområden: strategi, ekonomi och teknik. Prioriteringsverktyget gav vägt resultat av nyckelparametrar och en visuell bild i relation till andra initiativ men också en individuell bild huruvida projektet möter ställda krav och skall prioriteras i portföljen. 

Lönsamhetskalkylering för omkostnader och investeringar såsom IRR, NPV och payback användes för beräkning av finansiella fördelen. Projektet var mycket lyckat och påverkade hela Volvogruppens governanceprocess, rationaliserade bort administration, skapade positivt kassaflöde och ökad rörelsemarginal för flera av varumärkena. Projektet involverade ca 600 personer från högsta ledning till 110 produktion, utveckling och logistiksiter globalt.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!