Arkatay logga

Anna Torkelstam​

[projektledningskonsult]

Anna har mångårig erfarenhet från förändringsledning och projektledning inom framför allt områdena implementation av metoder och verktyg,  organisatorisk mognad samt strukturell  kompetensutveckling. Anna har också erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med beställarorganisationer och agila mjukvaruutvecklingsprojekt. Leveranserna kännetecknas av ett högt arbetstempo, responsivitet och mycket hög kommunikativ nivå.

Annas leveranser har också den stora fördelen att hon snabbt kan sätta sig in i komplexa ämnen och problem, och att hon snabbt kan bryta ner omfattande arbetsvolymer i distinkta arbetspaket som lätt kan hanteras av hennes teammedlemmar. Leveranserna har utförts i organisationer som spänner från nystartade företag till globala storföretag.

Anna har en Civilekonomexamen inom industriell marknadsföring samt inom organisation och ledarskap från Lunds Universitet. 

Utvalda projekt & uppdrag

Augusti 2023 – pågående

Uppdraget är att underlätta införandet av en skräddarsydd best practice-process för att formulera en handlingsbar strategisk 4-årsplan för hela företaget. Processen inleds med medlemmar i högsta ledningen och sprids sedan vidare ut i organisationen. Uppdraget omfattar omfattande hantering av intressenter och facilitering av workshops.

Juni 2022 – Pågående

Syftet med programmet är att öka verksamhetens portföljmognad i enlighet med standarderna i P3M3. Detta uppnås genom implementering av nya processer i enlighet med MoP, tillsammans med upprättandet av en specialiserad organisation för att upprätthålla dessa processer med stöd av särskilt utformade verktyg för underlättande.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt strategisk anpassning, hantering av nyttor, finansiell hantering och engagemang av intressenter i portföljen. Det senare manifesteras främst genom öppna forum, där statusen för hela portföljen sprids till en större publik av medlemmar i hela organisationen.

Augusti 2021 – februari 2022 

Projektet initierades för att sammanfläta två verksamheters varumärken,  processer, organisationer och systemstöd i samband med uppköp. Målet för projektet var att på kortast möjliga tid sammanfläta de två organisationerna med bibehållen lönsamhet, fullt utnyttjande av synergier och så lite påverkan på respektive linjeuppdrag som möjligt. Anna var huvudprojektledare med ansvar för att etablera den operativa modellen för projektet, bemanna det samt utforma relevanta processer för projektets genomförande. Hon var också ansvarig för rapportering och övrig kommunikation gentemot resten av styrgruppen.

Januari 2019 – augusti 2019

Organisationen saknade både modell för projektledning och portföljhantering samtidigt som behovet av intern verksamhetsutveckling ökade, precis som mängden nya initiativ för att hantera just detta. Annas uppdrag var att baserat på PPS utforma en relevant projektstyrningsmodell för verksamheten och i samband med det utbilda projektledare internt samt etablera processer för intern kommunikation och verktyg för portföljhantering. Efter slutfört uppdrag fortsatte Anna som ansvarig för projektkontoret i sin kapacitet som Chief of Organisational Excellence.

Augusti 2018 – maj 2019

Baserat på beslut att utveckla en helt ny produkt, avsedd att saluföras som ersättning för tidigare produkterbjudande gentemot den samlade kundportföljen, sjösattes ett program som innehöll två parallellt löpande projekt. Det ena var själva utvecklingsprojektet som syftade till att inom ramen för agila principer och med Scrum samt kanban som modell utveckla produkten.

Det andra var projektet som syftade till att säkerställa organisatoriska färdigheter för att kunna marknadsföra, sälja, supportera och administrera den nya produkten. Anna var ledare för det senare projektet och var i den rollen ansvarig för att etablera den operativa modellen för projektet,  utbilda och handleda delprojektledare, hantera intressenter, kommunicera progress till resten av verksamheten, utvärdera och hantera risker samt synkronisering av milstolpar och aktiviteter gentemot utvecklingsprojektet.

April 2015 – dec 2015

Projektet syftade till att artikulera verksamhetens value propositions, både generellt och per vertikal och produkttyp.  Som delleverans från projektet etablerades också en modell för att segmentera verksamhetens samlade kundportfölj och prospekt. Anna var ansvarig för förändringsledningen i projektet vilket innebar att arrangera och följa upp på workshops, kommunicera progress och resultat internt samt hantering av och dialog med samtliga intressenter.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kurser, ett urval

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!