Ökar projektmognad

[ med våra strategiska tjänster ]

Vi vill att alla projekt och förändringar ska lyckas. Varje gång. Därför arbetar vi aktivt med att öka förmågan att använda projekt- och förändringsledning framgångsrikt hos hela organisationen.

Att öka organisationens projektmognad är att rusta organisationen för att kunna genomföra förändringar och projekt som alltid är framgångsrika och hållbara, att kunna hantera den komplexitet som kommer med storskaliga initiativ och att sätta detta i system, organisatoriskt, kulturellt och hos individerna.

Det handlar om kultur, systematik och kontinuitet – att arbeta på ett klokt och ändamålsenligt sätt, utan att slösa med vare sig ekonomiska, fysiska eller mänskliga resurser. Vi tittar på hur väl organisationen behärskar metoder, processer och verktyg, pekar ut vilka förbättringar som är värdefulla att genomföra och är stödjande i förändringen.

 

Vad är projektmognad?

Många organisationer har några medarbetare med mycket hög kompetens inom projekt och vissa arbetssätt inom området som fungerar riktigt bra, i alla fall i delar av organisationen. I en projektmogen organisation är istället kompetensen väl utspridd och lägstanivån är hög, alla är väl rustade för sina roller inom projekten oavsett om man är projektledare eller styrgruppsledamot. Arbetssätten är ändamålsenliga och satta i system och går därför igen i alla projekt och organisationsdelar. Dessutom är ständigt lärande och kontinuerlig utveckling en del av vardagen, vilket gör att man hela tiden blir bättre och även kan anpassa sig till nya förutsättningar.

I begreppet inkluderas ofta även program- och portföljarbetet i organisationen. Dessa aspekter blir mer relevanta ju större och mer projektintensiv organisationen är. Ibland kan de största vinsterna finnas här, t.ex. genom att bli duktig på att välja rätt projekt att starta, att veta hur många projekt man mäktar med parallellt och att kontinuerligt utmana och utvärdera affärsvärdet av pågående projekt för att kunna göra kloka prioriteringar.

 

Hur mäts projektmognad?

Syftet med att mäta projektmognad är ju oftast att möjliggöra förbättring. Kanske finns det uppenbara brister i nuläget, kanske kommer storleken eller mängden projekt öka på grund av yttre omständigheter, kanske finns det en ny strategisk utveckling som kräver mer av projektverksamheten?

Ofta används en kombination av befintliga mätetal som ger information om nuläget och en självskattning som kombinerar kvantitativ och kvalitativ insamling av data. Att kombinera digitala enkäter till stora intressentgrupper med djupintervjuer och bearbetningar med utvalda representanter och referensgrupper ger till exempel ofta en  träffsäker bild. Från detta kan man sedan göra analyser och föreslå värdefulla förbättringar.

Projektmognadsmodeller

Det finns flera erkända och välanvända ramverk som erbjuder en hjälpsam struktur för att mäta projektmognad. Två av de mest spridda är:

OPM3 (Organisational Project Management Maturity Model) som PMI utvecklat.

P3M3 (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model) som utvecklades av brittiska Office of Government Commerce och numera vidareutvecklas av Axelos.

 

Hur kan Arkatay bistå i att båda hjälpa till att mäta och förbättra en organisations projektmognad?

Varje kund har själv absolut bäst förståelse och insikt om den egna organisationen, historiken och kulturen, branschen man arbetar i och förutsättningarna som råder just nu. Detta är helt avgörande insikter för att kunna arbeta med att höja projektmognaden på ett värdefullt sätt.

Det Arkatay bidrar med är en djup kunskap inom nära nog all relevant internationell god praxis på området (som vi också är med och utvecklar) och erfarenheten av att ha genomfört motsvarande arbete hos många av de hundratal svenska storbolag som vi har förmånen att få levererar till. Vi kan på ett effektivt sätt navigera i djungeln av teori, berätta vad som normalt brukar fungera, var utmaningarna brukar ligga och göra varje kunds resa mot ökad projektmognad snabbare, tryggare och oftast mycket roligare.

Allt arbete med att öka projektmognad är ett tätt samarbete mellan Arkatay och kundens organisation. Vi formar oss till att vara de delar som saknas, oavsett om det gäller expertis, rådgivning eller genomförandekraft. I allt vi gör är det helt avgörande att förändringarna förbereds, genomförs och förstärks på ett sätt som gör att värdet och effekterna stannar kvar i organisationen och inte lämnar med oss.

Exempel på våra tjänster
  • Etablera eller förändra ett projektkontor eller en projektmodell
  • Mäta projektmognaden och definiera förbättringar
  • Mäta förutsättningar och klimat inför en planerad förändring
  • Säkerställa god praxis i enskilda projekt eller program
  • Utveckla och utbilda ledningsgrupper, styrgrupper och projektteam
  • Utveckla och coacha individer
  • Stötta och facilitera i viktiga moment t ex kick-off, intressenthantering, kommunikation, lessons learned, riskhantering