Jan Raaschou

Email: jan@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 721-61 69 71

Konsultprofil

Om Jan

Jan har en mycket hög ambitionsnivå i det han företar sig. Han skapar ett förtroende genom att sätta tydliga mål och hålla det han lovar. Genom sin långa och breda erfarenhet har Jan skapat en förmåga att se helheten och affären i både projekt och löpande samarbeten. Han har en mycket god kommunikativ förmåga, hög social kompetens och har en vana att arbeta både med ledningsgrupper och personer i specialistroller.

Utvalda projekt & uppdrag

Ledande roller, Arkatay Consulting

2017/06 – pågående

Jan har som anställd på Arkatay Consulting ett flertal ledande roller, vid sidan av rollen som levererande konsult. Ett par exempel: tillförordnad VD under perioden 2018/03-2018/09, Vice VD 2018/03 och tills vidare, ledamot i styrelsen 2015/06 – 2018/06, ansvarig för försäljning och rekrytering i ett mindre team bestående av bl.a. VD och styrelseordförande.

Utbildningsledare, Arkatay Consulting
2015/03 – pågående

Jan arbetar som utbildningsledare för Arkatay Consultings eget utbud av projektledarutbildningar och även med anpassade utbildningar som utvecklas i samarbete med kunder.

Ett par exempel på utbildningar:

 • Grundläggande projektledning, Project Management In Practice
 • Certifieringsförberedande, Project Management Professional (PMP®)
 • Certifieringsförberedande, PRINCE2® Foundation & Practitioner
 • Affärsmässig projektledning
 • Agil projektledning

Inventering av projektkompetens, offentlig sektor

2019-10 – pågående

Inventering av projektkompetens hos en kund inom offentlig verksamhet. Kunden har ca 200 anställda och intensiv porjektverksamhet inom bland annat bygg och anläggning.

I uppdraget ingår att ta fram en inventering av medarbetarnas självskattade kompetens. Inventeringen utgår från IPMA® individuell Kompetensmodell (IKM) 4.0 och är baserad på digitala verktyg:

 • E-learning för att hjälpa medarbetarna förbereda för självskattning
 • Digital enkät
 • En hemsida som ger stöd till att tolka de frågor som ställs, för självskattning

Resultatet av medarbetarnas självskattning levereras till kunden tillsammans med en slutrapport innehållande observationer och rekommendationer.

Stöd till projektledning, kund inom bygg och anläggning

2019-05 – pågående

Jans uppgift är att coacha projektledare, agera rådgivare till beställare och ansvara för vissa aktiviteter i projektet. som till exempel att kvalitetssäkra basplaner (scope, schedule, cost) och att leda workshops för till exempel riskanalys.

 • Förväntat resultat:
 • Öka förutsättningarna för att projektet ska bli framgångsrikt.
 • Kompetenshöjning hos den ansvarige projektledaren.
 • Återkoppling till verksamheten, styrkor och svagheter i verksamhetens process för att driva den aktuella typen av projekt.

Det aktuella projektet är ett stort och komplext byggprojekt med flera moment som är nya för verksamheten.

Kompetensinventering projekt, kund inom offentlig sektor

2019/08 – pågående

Ansvarig för genomförande av en kompetensinventering, med fokus på projekt, hos en kund inom offentlig sektor med ca 400 anställda. Uppdraget är en del av verksamhetens långsiktiga program för ökad projektmognad.

Inventeringen är baserad på PMA Individuell kompetensmodell för projekt-, program- och portföljledning – IKM 4.0.

I leveransen ingår uppstartsseminarium på plats hos kunden, en E-learning för att introducera inventeringen och en digital enkät för att samla in data med hjälp av anställdas självskattning av kompetens.

Rådgivning projekthantering, kund inom telekom

2018/06 – 2018/11

Jans uppdrag var att stötta två seniora projektledare med metodik, tillämpning och ledarskap i projekt. Utöver detta hade Jan ett uppdrag att återkoppla till kunden, möjliga förbättringar i verksamhetens projekthantering.

Resultat i uppdraget är höjd kompetens hos de berörda projektledarna, bättre förutsättningar att de två affärskritiska projekten når framgång och tydliga förbättringsförslag i organisationens projekthantering.

Projektsäkring, kund inom medicinteknik

2017/03 – pågående

Ansvarig för rollen Projektsäkring enligt PRINCE2® i flera leveransprojekt hos en internationell kund inom medicinteknik. Jan rapporterar i denna roll till beställaren i projekten. Syftet med rollen är att säkra att beställarens intressen uppfylls på bästa sätt genom att granska alla aspekter av projektledningen. Exempel på uppgifter: granska planer, strukturer, arbetssätt och arbetsresultat, utbilda, coacha och utmana projektledningen för att öka prestationen och leda workshops som behandlar till exempel riskarbete, kravnedbrytning och intressentanalys.

Projektledning, byte av lönesystem, transportbranschen

2017/06 – 2018/04

Projektledare för byte av lönesystem för den danska verksamheten i en internationell koncern inom transportbranschen. Målet med projektet var att införa ett nytt lönesystem för 700 anställda samt att dokumentera och säkra tillämpning av en process för lönehantering som är gemensam för flera avdelningar i Sverige och Danmark.

Projektet var en framgång och avslutades på tid och under budgeterad kostnad. Berörda intressenter hos den svenska och danska verksamheten har gett positiv återkoppling för Jans förmåga att leda projektet.

Rådgivning projekthantering, bygg och anläggning

2016/01 – 2018/01

Ansvarig för rådgivning och projektsäkring i ett företag i bygg- och anläggningsbranschen. I uppdraget ingick att ta fram en projektmodell för kunden baserad på PRINCE2® och berörda ramverk såsom AB04 och ABK09. Jan var även ansvarig för rollen Projektsäkring i flera projekt med uppdrag att granska alla aspekter av projektledningen.

Kunden har som ett resultat av Jans rådgivning och leveranser utvecklat sin projekthantering både med avseende på portföljhantering och hur enskilda projekt styrs. En återkoppling från kundens ledning är att verksamheten nu har klart bättre förutsättningar att leverera framgångsrika projekt och skapa förtroende hos sina kunder.

Utbildning, Agil projektledare

2016/08 – 2017/05

Ansvarig för utbildning och examination i en distansutbildning arrangerad av en av Sveriges största privata arrangörer av utbildningar. Exempel på innehåll: traditionell projektmetodik och projektplanering i enlighet med internationell god praxis, agila metoder, processer och arbetssätt (Scrum, XP, Lean etc.). I utbildningen ingår även kurser inom kravhantering, förhandlingsteknik, ledarskap, teamutveckling, organisationskunskap och verksamhetsprocesser.

Projektsäkring, offentlig sektor

2016/01 – 2018/01

Ansvarig för rådgivning och projektsäkring i en verksamhet inom offentlig sektor. I uppdraget ingick att ta fram underlag för att starta upp projekt samt inklusive planer för förväntade effekter ska säkras. Jan var även ansvarig för rollen Projektsäkring i flera projekt med uppdrag att granska alla aspekter av projektledningen.

Volontärsarbete, Project Management Institute

2016/06 – 2017/04

Ansvarig som projektledare för program och talare för konferensen Passion for Projects 2017. I ansvaret ingick att leda en grupp på upp till ca tio personer som tog fram program och avtal med talare.

Konferensen arrangeras årligen av Project Management Institute (PMI) och samlar 600 deltagare under två dagar.

Projektledning, banksektor

2015/02 –2015/12

Ansvarig som huvudprojektledare hos en kund inom banksektorn. Jan byggde under åtta månader upp ett projektteam bestående av 12 personer inklusive två delprojektledare. Total budget för projektet: 90 M SEK. Projektets mål var att införa ett nytt system för kredithantering i banken, införande i sju länder. Ett av flera projektberoenden var till bankens AML-system (Anti Money Laundring).

Exempel på projektområden och utmaningar: skapa avtal med samarbetspartner för standardprogramvara, Införande av nya processer i daglig verksamhet, ny IT-plattform inklusive hårdvara och operativsystem, omfattande och komplex arkitektur, 70+ integrationer.

Verksamhetsansvarig, utbildningsbranschen

2012 – 2015

Ansvarig för marknadsföring, försäljning och leveranser i Skåne för utbildningar inom till exempel projektledning, agila projektmetoder, förhandlingsteknik och presentationsteknik. Jan startade under perioden upp ett aktivt nätverk av projektkontorschefer med 70 medlemmar i 30 olika bolag.

Produktutveckling, telekom

2005 – 2012

Programledare

 • Representant för divisionen Customer Services i program för utveckling av plattformar för nya serier av telefonmodeller. Utvecklade och implementerade en process för uppföljning och styrning av Customer services leveranser.

Projektledare

 • Ansvarig för eftermarknad i utvecklingsprojekt för nya telefonmodeller. Fem personer rapporterande till Jan i rollen som projektledare. Jans projekt uppnådde toppresultat i leveransprecision flera gånger under perioden. Dagliga kontakter med intressenter i Europa, USA och Asien. Utsedd till att stödja avdelningens kompetensutvecklingsprogram och att delta i avdelningens arbete med processutveckling.
 • Implementation av en webbaserad telefonsimulator med syfte att visa upp funktioner och telefonens utseende via webben. Sony Mobile/ Customer Services 2011. Jan ledde arbetet som utfördes av en extern partner baserad i England. Simulatorn visade upp en viss telefonmodell och kunde användas för att se hur de olika telefonmenyerna fungerade, med grafik och interaktivitet. Simulatorn presenterades på Sony Mobiles web.

Certifikat

2019 ICF Diplomerad Coach
2019 PRINCE2 Agile
2018 PRINCE2 Trainer
2018 Rätt fokus i styrelsearbetet
2017 Better Business Cases, Foundation
2016 Scrum Master
2015  PMP Project Management Professional
2015  PRINCE2 Practitioner
2004 ITIL Foundation
2004 Framtidsverkstadsledare

Utbildningar

1989 Teknisk fysik, Uppsala Tekniska Högskola
1984 Statistik, 20 poäng, Stockholms Universitet