Denna vecka deltar Arkatay i ett arbetsmöte i Rio de Janeiro för framtagningen en ny ISO-standard. 30 ämnesexperter från 20 olika länder deltar i mötet och Arkatays konsult Jonas Denvall är på plats som representant för Sverige. Projektet är nystartat och det förväntas ta tre år att ta en standard som kommer att heta ”ISO 37000 Guidance for the governance of organizations”.

Vad är Governance of organizations?

Begreppet governance är svårt att definiera och betyder olika saker i olika kontexter. Ett av standardens syften är att ta fram en konsensusdefinition av governance. Preliminärt utgår man från följande arbetsdefinition:
”systemet utifrån vilket hela organisationen styrs, kontrolleras och hålls ansvarig, i ändamålet att uppfylla sitt syfte ur ett långsiktigt perspektiv”.

Det är svårt att översätta governance till svenska. Termer som kommer ganska nära är styrning eller kanske ännu hellre styrningsramverk. Det har inte tagits beslut ännu huruvida standarden kommer att översättas till svenska – det görs i så fall först efter det engelska dokumentet är publicerat.

ISO 37000 kommer att ge vägledning för organisationers styrning, inklusive principer, terminologi, ramverk och förväntade nyttor. Den skall vara tillämpar för alla typer av organisationer, oavsett storlek.

Det är värt att notera att det inte kommer att gå att certifiera en organisation mot ISO 37000. Det är en vägledande standard, som dokumenterar rekommendationer – inte en ledningssystemsstandard, som definierar krav.

Arkatay har tidigare diskuterat definitionen av governance. Se blogginlägget Vad är Governance?.

Varför behövs vägledning för Organizational Governance?

Alla organisationer behöver ”good governance”, ett bra styrningsramverk, eftersom det hjälper dem att ta ansvar, vara effektiva, undvika olyckor och agera etiskt. Good governance är direkt länkat till organisationens framgång, eftersom det etablerar en struktur av ansvar, styrning och kontroll.

Det finns en tydlig trend i samhället idag av ett ökande behov av good governance, i takt med att samhällets förväntningar på organisationers beteenden, ansvarstaganden och effektivitet ökar. Detta gäller alla typer av organisationer – myndigheter, privata företag, ideella organisationer. Vi känner alla till en lång lista av kriser som påvisar bristen av god styrning i många organisationer: Telias och FIFAS korruptionsproblem, Lehman Brothers bristfällande riskhantering, Volkswagens dieselfusk och välgörenhetsorganisationers sexskandaler, för att nämna bara ett fåtal. Dessa exempel gör tydligt hur fundamentalt viktigt det är för alla organisationer att ha ett bra styrningsramverk. Samtidigt visar exemplen hur svårt det är att etablera god styrning. Det finns ofta förvirring kring de mest grundläggande aspekterna kring governance, inklusive distinktionen mellan governance och management.

Det är utifrån denna bakgrund som arbetsgruppen för ISO 37000 har skapats, för att möta behovet av att ge vägledning för hur organisationer kan förbättra sin styrning.

Varför engagerar sig Arkatay?

Arkatays syfte är att göra det självklart att alla projekt är hållbara och framgångsrika. En grundförutsättning för detta är att organisationer anammar good governance, både inom sin projekt-, program- och portföljverksamhet, såväl som i organisationens övergripande styrning. Alla organisationer vi stöter på tjänar på att kontinuerligt utveckla sitt styrningsramverk; att öka medvetenheten kring hur organisationen styrs och leds, hur beslut fattas, samt hur organisationen och individer tar ansvar.

Arkatay var engagerade i framtagandet av ISO 21505, som ger vägledning för governance of projets, programmes and portfolios. Vi vill bygga på vidare på de insikterna och bidra till god praxis för governance of organizations. Vi på Arkatay tror starkt på att bidra till utvecklingen och spridningen av god praxis inom vår bransch, det är en viktig del i hur vi försöker uppfylla vårt syfte.

Kontakta Jonas Denvall om ni vill veta mer!

Kontakta Jonas Denvall

Mobile: +46 708 60 55 62

4 + 3 =