Inventering av projektledarkompetens

Välkommen till Arkatay Consultings inventering av projektledarkompetens. Syftet med materialet på denna hemsida är att underlätta att svara på frågorna som ingår i kompetensinventeringen.

Vill du veta mer om kompetensområden, kompetenselement eller hur enkäten fungerar? Öppna då vår E-learning som du ska ha fått en länk till.

1. Perspektiv

1.1.2: Fastställer, bedömer och granskar projektets kritiska framgångsfaktorer

Här ska du bedöma din förmåga och kunskaper att urskilja, definiera, tolka och prioritera projektets kritiska framgångsfaktorer.

Exempel på tillämpning:

  • Härleder och/eller tar fram kritiska framgångsfaktorer för projektet
  • Använder kritiska framgångsfaktorer för att för att hantera intressenter
  • Använder kritiska framgångsfaktorer för att utveckla incitament/belöningar och skapa förutsättningar för motivation i teamet.

1.2.1 Känner till principerna för projektledning och hur de ska tillämpas

Här ska du bedöma din kunskaper kring konceptet för projekt och projektbaserad ledning. Här ingår också projektmognadskonceptet för organisationer, vilket omfattar organisatorisk kompetens, projekt- och programkompetens och medarbetarnas kompetens.

Exempel på tillämpning:

  • Förstår vad ett projekt innebär i praktiken och känner till principerna för projektledning
  • Förklarar egenskaperna hos en funktionell, projekt- och matrisorienterad organisation och identifierar dem i praktiken
  • Förstår och identifierar en organisations projektmognad.

 

2. Ledarskap

Kompetensområdet Ledarskap handlar om individens personliga och sociala kompetens. Här ingår den personliga och sociala kompetens som krävs för att delta i eller leda projekt.

Vill du veta mer om kompetensområden, kompetenselement eller hur enkäten fungerar? Öppna då vår E-learning som du ska ha fått en länk till.

2.2.2: Främjar hållbara resultat och effekter

Här ska du bedöma din förmåga att fokusera på att skapa hållbara lösningar även i en miljö som arbetar med tidsbegränsade uppgifter. Hållbarhet handlar inte bara om social jämlikhet, miljöskydd eller ekonomiska resultat. Det handlar också om att beakta de långsiktiga effekterna av ett beteende.

Exempel på tillämpning:

  • Agerar proaktivt för att hantera hållbarhetsfrågor i sina lösningar.
  • Tar hänsyn till och tar med effekterna på lång sikt i lösningen.

3. Metodik och verktyg

Kompetensområdet Metodik och verktyg handlar om centrala projektkompetenser. Här ingår de specifika metoder, verktyg och tekniker som används för att lyckas med projekt.

Vill du veta mer om kompetensområden, kompetenselement eller hur enkäten fungerar? Öppna då vår E-learning som du ska ha fått en länk till.

3.1.1 Identifierar, prioriterar och granskar framgångskriterier

Här ska du bedöma dina kunskap om, och din förmåga att arbeta med, projektets framgångskriterier. Formella kriterier handlar om projektets fastställda mål. De informella kriterier som projektets intressenter använder för att bedöma projektets framgång är också viktiga. Det kan till exempel handla om de verkliga skälen till att projektet startades, fick stöd eller stötta på hinder.

Exempel på tillämpning:

  • Identifierar och bedömer formella och informella framgångskriterier för projekt.
  • Utvärderar och prioriterar framgångskriterier från var och en av de fem kompetenselementen inom kompetensområdet Perspektiv. Dessa fem element är: Strategi; Styrning, strukturer och processer; Efterlevnad, standarder och bestämmelser; Makt och inflytande samt Kultur och värderingar.