Arkatays grundare och projektledningskonsult Jonas Denvall är ordförande för den svenska arbetsgruppen i det internationella arbetet av ISO standard 37000. Nu finns ett utkast av denna internationella standard, ISO 37000 Guidance for the Governance of Organizations, tillgänglig för intressenter – Välkomna att ta del av standarden samt kommentera den här!

 

Vem riktar sig ISO 37000 till och varför är denna standard viktig? 

Begreppet Governance är svåröversatt, men beskrivs bäst som “systemet utifrån vilket hela organisationen styrs, kontrolleras och hålls ansvarig, i ändamålet att uppfylla sitt syfte ur ett långsiktigt perspektiv”. Den nya standarden som nu finns tillgänglig för remiss, ISO 37000, kommer att bistå alla typer av organisationer med governance, oavsett syfte, struktur och storlek.

Good Governance går att likna vid en fjärde dimension av hållbarhet, vilket innebär en medvetenhet beträffande beslutfattandes påverkan, inte bara på organisationen, utan även på samhälle och miljö. Samhällets intressentgrupper ställer idag ett ökat krav på organisationer beträffande god styrning, vilket bidrar till att det är allt viktigare för organisationer att aktivt arbeta med detta.

 

Arkatays bidrag till Organizational Governance 

“Good Governance är kärnan i all den rådgivning som Arkatay försöker att nå ut med. I sin tur innebär detta att organisationen har ett moget arbetssätt beträffande beslutsfattande samt styrning och ledning, någonting vi ser ett behov av i alla organisationer vi i dagsläget möter.” – Jonas Denvall

Vi på Arkatay tror starkt på att bidra till utveckling och spridning av god praxis inom vår bransch. Vår egna unika governance model, med distribuerad governance i en självstyrande organisation, har bidragit till innehållet i standarden ISO 37000. Arkatay har under en längre tid bevakat frågan huruvida vägledning beträffande governance kan och bör fungera i självstyrande organisationer som vår och inte bara hierarkiska organisationer, vilket varit en stor utmaning.

Mycket energi och arbete har lagts vid att denna standard ska fungera i moderna nytänkande organisationer likt vår, som har en distribuerad och självstyrande governance modell. Nu återstår det att se hur väl vi lyckats med att denna standard, som bidrar med vägledning och är relevant för den stora massan, även är applicerbar och användbar i självstyrande organisationer likt Arkatay.

Välkomna att kommentera förslaget för ISO 37000 här och återkoppla gärna på arbetsgruppens förslag på översättning av Governance.

Om ni är intresserade av att veta mer, kontakta Jonas Denvall!