Jag är övertygad om att ett ökat fokus på förändringsledning i det skandinaviska näringslivet både behövs och oundvikligen kommer att ske. Inte som en separat företeelse, snarare genom att förändringsledning får en större och mer framskjuten roll i allt projektarbete och i all organisationsutveckling.

Jag gillar följande sätt (hämtat från Prosci) att beskriva de olika komponenterna av att driva framgångsrika intitiativ:

Följande tre komponenter måste vara på plats och fungera väl:

  • Ledarskap/sponsorskap – organisationens formella och informella ledares roll i initiativet
  • Projektledning – det strukturerade genomförandet av initiativet
  • Förändringsledning – det strukturerade omhändertagandet av de individer som påverkas av initiativet, att ge systematiskt stöd för att underlätta deras individuella förändringsresor, så att de kan verka och agera i den nya verklighet som initiativet leder till.

Då kan (gravt förenklat) ROI av initiativet sägas vara en produkt av dessa komponenter:

Ledarskap x Projektledning x Förändringsledning = ROI

Detta ger vid handen att om en komponent är eftersatt eller fungerar dåligt, kommer man bara att få ut en ganska liten andel av den potentiella ROI initiativet  är tänkt att leda till. (Det finns mer vetenskapligt underbyggda resonemang kring detta, de pratar jag gärna om vid tillfälle med intresserade.)

Om man tittar sig runt i de kontexter vi är verksamma i vågar jag påstå att det allt oftare är Ledarskap och Förändringsledning som står i vägen för projektframång. Detta blir allt mer sant i takt med att organisationer höjer sin förmåga kring det som ovan kallas Projektledning.

Många av våra kunder, och resten av skandinaviska näringslivet, har gjort en tydlig positiv mognadsresa vad gäller sin projektmognad. För 5 år sen (återigen, gravt förenklat) arbetade man med att höja sin förmåga att driva enskilda projekt på ett vettigt sätt. Nu har man kommit längre i den aspekten och fokus flyttas då mot hur man driver många projekt parallellt, hur man väljer ut rätt projekt för att uppnå sin strategi etc. Jag vill påstå att nästa steg i den mognadsresan, det våra nuvarande och potentiella kunder behöver göra de närmaste 5-10 åren handlar mycket om att öka sin förmåga till Förändringsledning.   

Lars Guttorp

Lars Guttorp

Projektledningskonsult & VD

Lars är övertygad om att extraordinära resultat börjar med motiverade och inspirerade medarbetare och projektdeltagare. Genom att sätta människorna i fokus och sträva efter att kombinera struktur med kreativitet är hans ambition att skapa förutsättningar för detta i samtliga åtaganden där han kan påverka utkomsten. Konsultåtaganden inom projektledning och verksamhetsutveckling kombineras för Lars med VD-rollen i Arkatay Consulting.