Beslutet är fattat, ni ska implementera ett nytt affärssystem. Nu står ni inför något av det mest komplexa, men också intressanta, som en verksamhet går igenom. Med en erfaren projektledare som vet vad som krävs är du en bra bit på vägen till framgång.

Henrik Hagerblad är en Arkatayare med flera framgångsrika ERP-projekt bakom sig.

En lyckad implementering av ett nytt affärssystem bygger på kännedom kring verksamhet och erfarenhet i att driva komplexa projekt. Ledningsdelen står projektledaren för och kännedom om strukturer och arbetssätt finns hos medarbetarna. Medarbetarna är kärnan i processen och behöver därför vara delaktiga i förändringen, och det medarbetarna behöver i denna komplexa förändring är en ledare. En vanlig fallgrop för projektledare är fel prioritering av uppgifter. En projektledare behöver leda projektets resurser och administrera mindre.

Ledningsarbetet är en tråd som löper genom hela projektet och involverar därför också projektets intressenter. Upplever projektets intressenter att något avgörande saknas, vare sig det är förtroende för projektledaren eller ett kvalitativt avtal, skapas osäkerhet och oro i projektet som tar tid, energi och viktiga resurser att lösa och de resurser som är till för att faktiskt nå projektets mål blir färre.

Komplexiteten med ERP-projekt ligger i att ett system ska anpassas för en verksamhets arbetssätt och strukturer. Det går inte att göra om inte mer än halva arbetet handlar om kvalitetssäkring.

En kompetent projektledare arbetar noggrant och metodiskt för att verifiera och säkerställa att systemet, och projektet, gör vad det ska för verksamheten.

 

Så vad ska du tänka på när du står i begrepp att tillsätta en projektledare för ditt ERP-projekt?

 

  • Projektledaren som både har djup verksamhetskunskap och utvecklad ledarskapsförmåga är en sällsynt varelse. Om, eller när, du måste välja: prioritera ledarskapsförmåga och tidigare erfarenhet av liknande projekt framför sakkunnighet. En god projektledare förmår att involvera, leda och nyttja verksamhetens expertis.
  • Projektledaren ska ha förmågan att se hur projektet ska kunna nå sina mål och kännedom om hur du ska arbeta för att nå dem. Leta efter en djup förståelse för de i sammanhanget viktigaste verktygen: intressenthantering och kommunikation, riskhantering och kvalitetsledning.
  • Sök en projektledare med förståelse för och förmåga att välja rätt kompetenser och metoder för de kritiska processerna i ett systemskifte: kravinsamling, avtal, test och systemförvaltning.

Affärssystem?

Kärt barn har många namn. Vi använder begreppet affärssystem eller ERP (Enterprise Resource Planning) för att tala om verksamhetens kritiska, övergripande systemstöd. Det kan vara ett stort system eller flera produkter som samverkar. Ofta bidrar de till förbättringar och behov av förändringar i organisationens processer och arbetssätt.

Henrik Hagerblad

Henrik Hagerblad

Projektledningskonsult

Henrik är en ledare med mer än 20 års erfarenhet i projektledar- och linjechefsroller, många med stor omfattning i ansvar och komplexitet. Han är en trygg person som agerar självständigt utifrån situation. Henrik tar ansvar hela vägen och kastar inte bollen över staketet. Genom prioritering, sense of urgency och intresse för problemlösning bildar han sig snabbt en helhetsuppfattning som sparar tid och pengar. Det leder till kraftsamling där fokus behövs och att möjligheter upptäcks. Med sitt situationsanpassade ledarskap och sin integritet frigör Henrik möjligheterna i individer, grupper och projektteam.