Utveckla er projektmognad

Målet med hela vår verksamhet är att våra kunder ska lyckas med sina projekt. För att förbättra er projekthantering och därmed öka er projektmognad hjälper vi er på flera nivåer – från portföljnivå hela vägen ner till enskilda projektaktiviteter. Det kan handla om förbättring av processer för projekturval och uppföljning, implementation av ett projektkontor eller en specifik projektmetodik, facilitering av workshops eller insamling av lessons learned.

 

Med erfarenhet från små och stora organisationer, inom vitt skilda branscher, engagemang i intresseorganisationer som PMI, Svenskt Projektforum och den agila världen samt djupa kunskaper inom såväl olika projektmetodiker som övergripande ramverk har våra expertkonsulter en mycket god kännedom kring good practices och olika sätt att optimera och effektivisera projekthantering.

 

På en övergripande strategisk projektnivå kan vi hjälpa er med förbättring och implementering av processer för urval, prioritering och koordinering av projekt i form av portfölj- och programhantering. Samtidigt kan vi operativt leda portfölj- och programarbetet för att på ett smidigt sätt införa processer, initiera och inkludera era anställda och på ett effektivt sätt föra över kunskapen till er organisation genom utbildning, coaching och operativt arbete.

 

Med Arkatays Project Support Office (PSO) får ni en hel uppsättning användbara verktyg och tjänster till ert förfogande – allt från handplockade, specifika tjänster för redan existerande projektkontor till ett fullt fungerande externt projektkontor som ansvarar för exempelvis löpande kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, resursallokering, uppföljning och benchmarking.

 

Kontakta oss så hjälper vi er nå projektframgång!

 

 

Exempel på Arkatays PSO-tjänster

 

Lessons Learned

Att utvärdera projekt – vad som gått dåligt och vad som gått bra – är en viktig del i en organisations projektmognad. Det är först genom utvärderingar som man sluter den lärande cykeln som är en viktig del i att säkerställa processers kvalitet. Genom att använda externa resurser säkerställer man ett oberoende i utvärderingen. Man får mer relevanta för- och nackdelar genom en minimerad påverkan från tidigare konflikter eller andra emotionella aspekter. Utvärderingarna görs på samma sätt på flera olika företag, vilket gör att man får in kunskap om vad är bra och dåligt relativt andra, och lyfter därmed in större erfarenhet i organisationen.

 

Kravinsamlingsworkshops

Att undersöka och säkerställa kravbilden från intressenter är en av de viktigaste uppgifterna för att ett projekt ska lyckas. Att få ut krav på rätt nivå, formulera dem på ett tydligt sätt, samt att avgränsa kravmassan för projektet kräver mycket av projektledaren och det är med fördel man kan ta in externa resurser för att stötta denna viktiga del av projektet. Genom att använda en extern resurs säkerställs kvaliteten på kraven för alla projekt och man undviker att göra onödiga saker samtidigt som man ökar nöjdheten hos intressenterna.

 

Projekt-kickoff

Det är inte särskilt svårt att vid projektstart samla ihop teamet och några andra intressenter för ett kickoff-möte, med intentionen att skapa inspiration, engagemang och en gemensam målbild. Tyvärr uppnås sällan dessa mål – istället upptar man deltagarnas tid utan att några större mätbara värden skapas för projektet. För att maximera värdet av en projekt-kickoff krävs förarbete. Intressenter måste ha identifierats och intervjuats, deras önskemål och behov dokumenterats – åtminstonde på en högre nivå – och projektets huvudproblem identifierat.

 

Health Checks

Syftet med health checks är att mäta såväl efterlevnad som effektiviteten för ett projekt. Det är en allmän granskning för att bedöma projektets förmåga att nå sina mål och jämför projektledningsaktiviteter mot organisationens metod för projekthantering. Genom hälsokontroller hjälper Arkatay organisationer att säkerställa att organisationens projektmodell och metoder används på rätt sätt; att god praxis identifieras, fångas upp och delas; att effektiviteten i projekt mäts; att man arbetar aktivt med riskhantering; samt att det finns processer för återkoppling till projektgruppen.

 

Kontakta oss